รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต.ค.-ม.ค.65-1.pdf