ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

ขอให้เสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร.pdf