สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง ความสงบ มีคุณธรรมสีฟ้าหมายถึง ความสุข สดชื่น แจ่มใส

ปรัชญาโรงเรียน

ร่วมคิดอย่างเป็นธรรม ร่วมทำอย่างเป็นธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรม

คำขวัญโรงเรียน

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์

ไมตรี กรุณาเมตตา ศานติ